Gå till innehåll

Ansökan om särskilda insatser enligt lagom om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS


Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp för att leva ett gott liv.  Med funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Stödet och hjälpen skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.

Biståndshandläggare som tar emot ansökan, utreder och bedömer behovet samt beslutar om rätten till insats. 

Insatserna för särskilt stöd och service är:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
  2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken
  3. Ledsagarservice
  4. Biträde av kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).

Avgift

Avgiften för insatserna är kostnadsfria.


Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka