Gå till innehåll

Ansökan om biståndsinsatser

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt upp till skälig levnadsnivå.

Alla äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga och värdiga förhållanden. När detta inte längre är möjligt ska den enskilde ges möjlighet till ett bra boende med det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

Biståndshandläggare som tar emot ansökan, utreder och bedömer behovet samt beslutar om rätten till insats.

Avgift

Avgiften för insatserna omfattas av maxtaxa och debiteras enligt gällande avgiftstaxa.

Insatserna består vanligt vis av:

Hemtjänst
- Personlig omvårdnad
- Serviceinsatser

Dagverksamhet
Ledsagare
Kontaktperson
Kortidsboende
Matdistribution
Särskilt boende
Trygghetslarm
Avlösarservice
Särskilt boende


Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka